آشپزخانه opus

اوپوس

آشپزخانه به عنوان اثر هنری... همراه با ظاهری ساده و خالص که با جزئیات کاملاً متفکرانه تکمیل شده است، اوپوس بسیار بیشتر از یک آشپزخانه است. اوپوس چشم‌اندازی نوآور برای مفهوم آشپزخانه می‌آورد، طرحی خالص به اندازه کافی ارائه می‌دهد تا ارتقاء با افزودن لوازم جانبی شخصی ممکن شود. با این حال هنوز شکوه غیرمنتظره‌ای برای این سادگی دارد.